Våra villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Hos oss kan du betala med dessa betalsätt

  • Kortbetalning
  • Autoexperten-kortet
  • Faktura (Resursbank)
  • Autoexperten presentkort

Vi har rätt att ta betalt av dig som kund i samband med att bilen hämtas på verkstaden, om inte fakturabetalning eller Autoexperten-kortet valts av dig och godkänts av oss.

Vid fakturabetalning eller delbetalning med Autoexperten-kortet kan vi eller vår samarbetspartner komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall att upplysas om det. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du som kund valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

Kortbetalning

Väljer du att betala med bankkort/betalkort/kreditkort så tillkommer det ingen extra betalavgift.

Vi accepterar för närvarande betalning från VISA, Mastercard och Maestro. När du betalar med kort hanteras betalningen av vår betalningspartner onslip för att garantera snabb och säker betalning.

Faktura resurs bank

När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer. Vid betalning mot faktura tillkommer en fakturaavgift på 59 kr. Betalningsvillkor 30 dagar.

Delbetalning med Autoexperten-kortet

Med Autoexperten betalar du alltid den sista i nästkommande månad utan extra kostnad. Vill du dela upp din betalning kan du göra det till en fast kostnad.

Autoexperten-kortet sköts och distribueras av Resurs Bank AB. Det sker en kreditprövning och eventuellt en kreditupplysning på ditt personnummer när du ansöker om kortet. Vid kreditupplysning skickas en kopia på denna per post till dig. Här kan du läsa mer om autoexperten-kortet.

Presentkort

Hos oss kan du använda ditt presentkort för att betala hela eller delar av ditt köp. Om summan på presentkortet inte täcker hela summan måste du betala resterande belopp med något

av de resterande betalsätten.

Kvitto och garanti

Din faktura eller kvitto gäller som garantibevis.

Har du några frågor kontakta verkstaden.

VERKSTADENS REPARATIONSVILLKOR

Dessa villkor är framtagna av Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF)

1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter gäller nedan av Konsumentverket/KO godkända villkor. Konsumenter omfattas av konsumenttjänstlagen (1985:716) (KTjL). Lagtexten eller en broschyr om lagen ska finnas tillgänglig hos verkstaden. B. Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person som beställer en tjänst för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. C. Med kund menas i dessa bestämmelser såväl konsument som näringsidkare.

2. Allmänt Verkstaden åtar sig att: a) utföra tjänsten fackmässigt i enlighet med reparations- och serviceanvisningar framtagna av fordonstillverkaren b) med omsorg ta till vara kundens intressen, c) samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt d) tillhandahålla det material som behövs.

3. Beställning av reparation En skriftlig bekräftelse av uppdraget skall lämnas till kunden och i möjligaste mån signeras av denne om han/hon inte avstår från att få en sådan och detta har noterats på bekräftelsen. Ett avtal om och orsaken till en provisorisk reparation eller annan avvikelse från ett fackmässigt utförande ska antecknas på bekräftelsen.

4. Prisuppgift Verkstaden ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta 2000 kr eller mer. Undantag från att lämna en skriftlig prisuppgift är möjligt om konsumenten avstår från en sådan uppgift eller om uppdraget är så ospecificerat att det är omöjligt att lämna en uppgift ens om ett ungefärligt pris eller ett högsta pris. I övriga fall då kostnaden för uppdraget beräknas understiga 2000 kr, ska en skriftlig prisuppgift lämnas när konsumenten begär det. Avser uppdraget enbart en förberedande undersökning eller felsökning, för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten skyldig att betala för undersökningen. Verkstaden ska i sådana fall avtala om ett högsta pris för felsökningen om denna kostar 2000 kr eller mer om inte kunden avstår från en sådan uppgift. I undantagsfall, om det medför betydande praktiska svårigheter att lämna en skriftlig prisuppgift eller om uppdraget är ospecificerat enligt ovan, får prisuppgiften lämnas per telefon eller på annat lämpligt sätt. Uppdraget och prisuppgiften ska godkännas av konsumenten innan arbetet påbörjas och noteras på beställningen. Om en ungefärlig prisuppgift lämnas får den inte överskridas med mer än 15 %, dock högst 2000 kr, om inte någon annan prisgräns har avtalats. Har konsumenten angett ett högsta pris (pristak) får det inte överskridas.

5. Avrådande Verkstaden är skyldig att avråda från de uppdrag som inte är till rimlig nytta för kunden, t.ex. när priset för reparationen överstiger hälften av fordonets marknadsvärde. Om kunden ändå önskar att få uppdraget utfört ska detta antecknas på bekräftelsen. Om det först under reparationens gång visar sig att reparationen inte kommer att bli till rimlig nytta för kunden ska verkstaden avbryta arbetet och begära kundens anvisningar.

6. Tilläggsarbete Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men som p.g.a. sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens anvisningar inhämtas. I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. Om kunden inte kan nås är verkstaden ändå skyldig att utföra ett tilläggsarbete om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst 3000 kr. Har kunden angivit ett högsta pris får det inte överskridas, om inte verkstaden kan göra sannolikt att en ny överenskommelse har träffats.

7. Leveranstid För standardbetonade reparationer ska en tidpunkt för leveransen anges redan vid beställningen och antecknas på bekräftelsen. I övriga fall ska leveranstiden anges när reparationens omfattning är konstaterad. Om ett avtal om leveranstid inte har träffats ska uppdraget utföras inom en tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Vid en eventuell leveransförsening ska kunden underrättas och en ny leveranstid avtalas.

8. Leveransförsening Om ett uppdrag inte påbörjas, framskrider eller avslutas inom överenskommen tid, och detta inte beror på något förhållande på kundens sida, är verkstaden ansvarig för förseningen. Kunden får då hålla inne betalning som säkerhet för sina krav, kräva att verkstaden utför uppdraget eller om förseningen är väsentlig häva avtalet. Dessutom kan kunden ha rätt till skadestånd, se vidare under punkten 17.

9. Avbeställning En konsument har rätt att avbeställa ett uppdrag innan det avslutas mot en ersättning till verkstaden beräknad enligt 42 § KTjL.

10. Kunden uteblir Om kunden uteblir från en avtalad tid utan att ha avbeställt kan han bli skyldig att betala en avbeställningskostnad på 1000 kr förutsatt att verkstaden i förväg lämnat tydlig information om denna kostnad.

11. Betalning av reparation Om inte något annat följer av avtalet, är kunden skyldig att betala kontant sedan verkstaden har utfört tjänsten, dvs. i regel när bilen avhämtas. Verkstaden är skyldig att ställa ut en specificerad räkning om kunden begär det. Har kunden i tid begärt en specificerad räkning, är han inte skyldig att betala förrän han fått en sådan räkning. Betalar inte kunden vid avhämtningen vad verkstaden har att fordra på grund av uppdraget, får verkstaden hålla kvar fordonet till dess att den har fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till dess att kunden har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som verkstaden har krävt. Om fordonet har lämnats ut trots att kunden inte betalat har verkstaden rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på det belopp som verkstaden är berättigad till.

12. Kostnad för förvaring Om ett preciserat reparationsuppdrag inte lämnas inom fyra arbetsdagar fr.o.m. den dag då fordonet kom in till verkstaden trots att verkstaden gjort vad som ankommer på dem debiteras en förvaringskostnad fr.o.m. den femte dagen. Vidare debiteras en förvaringskostnad fr.o.m. den första vardagen efter överenskommen leveransdag eller, om en bestämd leveransdag inte har avtalats, i regel fr.o.m. den andra vardagen efter det att kunden har meddelats att fordonet är leveransklart. En förutsättning för att en förvaringskostnad ska kunna debiteras är att kunden, eller den som ska betala reparationen eller förvaringen, i förväg har underrättats om denna. Ovanstående gäller även vid en försäkringsskada. Kunden kan ha rätt att få ersättning för förvaringskostnaden från sitt försäkringsbolag.

13. Utbytta delar Utbytta delar och tillbehör ska hållas tillgängliga för kunden vid leveransen. Verkstaden har ingen skyldighet att förvara så- dana delar sedan fordonet har avhämtats.

14. Reklamation Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör han så snart som möjligt reklamera felet till verkstaden. En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Reklamerar konsumenten för sent förlorar han rätten att åberopa felet. Verkstaden åtar sig att så snart som möjligt behandla en inkommen reklamation. Om ett fel uppkommer när fordonet finns på annan ort ska kunden ta kontakt med verkstaden för att samråda om vilka åtgärder som bör vidtas. Verkstaden är skyldig att ersätta kostnaden för en reparation eller annan åtgärd som kunden beordrat på annat håll endast om kunden först har kontaktat verkstaden, och denna inte har beaktat reklamationen trots att den har varit berättigad, eller om kunden p.g.a. särskilda omständigheter inte har kunnat nå verkstaden. Verkstaden har rätt att debitera kunden för kostnader för en besiktning eller liknande undersökning av fordonet, orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation, om kunden i förväg har informerats om dessa kostnader.

15. Påföljder vid fel Verkstaden åtar sig att utan onödigt dröjsmål, efter det att kunden gett verkstaden tillfälle till det, kostnadsfritt på anvisad verkstad avhjälpa ett fel i ett utfört arbete. Åtagandet, som även inkluderar transportkostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för verkstaden i förhållande till felets betydelse för kunden. En kund får avböja avhjälpande om han har särskilda skäl till det. Om verkstaden inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har en konsument rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Konsumenten ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök från verkstaden för samma fel. Därefter har han rätt till prisavdrag eller hävning.

16. Verkstadens ansvar för fordonet Verkstaden ansvarar för att fordonet inte skadas medan det är inlämnat. Ansvaret övergår på verkstaden när fordonet har ställts på en av verkstaden anvisad plats och nycklarna har överlämnats. Verkstaden går fri från ansvar om den kan visa att skadan inte beror på försummelse från verkstadens sida. För föremål som är kvarlämnade i fordonet och inte hör till den normala utrustningen ansvarar verkstaden endast om ett särskilt avtal om detta har träffats. Verkstadens ansvar upphör när fordonet har avhämtats och nycklarna har överlämnats till kunden eller när fordonet på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts.

17. Skadestånd En konsument har under de i 31-34 §§ KTjL angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada, t.ex. utgifter och förluster, som han har drabbats av på grund av fel eller dröjsmål. Ersättning utgår dock aldrig för förlust i näringsverksamhet. Ersättning för att konsumenten inte har kunnat nyttja fordonet utgår inte om ett ersättningsfordon har ställts till förfogande. I annat fall utgår en ersättning som motsvarar de faktiska kostnaderna enligt försäkringsbolagens normer för stilleståndsersättning.

18. Garanti Verkstaden garanterar resultatet av arbetet under 12 månader efter det att uppdraget har avslutats. Garantin upphör dock att gälla om fordonet dessförinnan har körts mer än 1 000 mil. Försämras resultatet under garantitiden anses arbetet som felaktigt. Garantin gäller inte för senare ägare till fordonet. Garantin gäller dock inte om: a) verkstaden kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på kundens sida, b) tjänsten har utförts provisoriskt eller om kunden p.g.a. osäkerhet om reparationsresultatet, blivit avrådd från att låta utföra tjänsten och detta har dokumenterats, c) tjänsten utförts med material som kunden har tillhandahållit och felet kan hänföras till materialet. Garantin omfattar inte arbeten av justeringskaraktär, exempelvis justering av framvagn, strålkastarinställning eller liknande. För reservdelar och tillbehör har verkstaden samma ansvar mot kunden som aktuell leverantör lämnar i sina leveransbestämmelser. Om leverantörens åtaganden är av mindre omfattning än reparationsgarantin, ska kunden göras uppmärksam på detta. För lackering gäller 12 månaders garanti enligt MRF:s bestämmelser för lackeringsarbeten, om de för garantin särskilda förutsättningarna är uppfyllda. Vill kunden utnyttja garantin ska han reklamera felet till verkstaden så snart som möjligt och inom skälig tid. Reklamationen måste dock alltid göras inom angiven garantitid eller körsträcka. Görs inte detta förlorar kunden sin rätt att utnyttja garantin.

19. Tvist Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till den kommunala konsumentvägledningen, sin motororganisation eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol.

20. Tredjepartskontroll Kunden är härmed införstådd med att fordonet och det arbete som utförts av verkstaden – som i ett led i verkstadens kvalitetsarbete -kan komma att genomgå en kontroll av ett opartiskt kontrollföretag.

SFVFs Trygghetsgaranti Konsumenter som beställt uppdrag hos verkstäder som vid tidpunkten för beställningen varit anslutna till SFVF ges en särskild trygghetsgaranti. Garantin innebär att vid en tvist i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) garanterar SFVF att konsumenten ges den ersättning som nämnden rekommenderat. Vid händelse då konsumenten inte accepterar ARNs beslut och tar tvisten till domstol bortfaller dock garantin.

SEKRETESS

Arbetet på verkstaden får inte påverkas av utomstående personer eller av personliga ekonomiska intressen. Uppgifter som kommer fram om kunders bilar får inte delges utomstående så att det kan skada objektets ägare eller brukare.

Med undantag för den information som uppdragsgivaren gör allmänt tillgänglig, eller efter överenskommelse mellan denne och verkstaden (t.ex. för att besvara klagomål), betraktas all annan information som uppdragsgivarens egendom och ska behandlas som konfidentiell.

Vid kontroll och släckning av 2:or

Kontrollorganet ansvarar för hantering av all information som erhålls eller skapats när kontrollarbetet genomförs. Information om fordonets tidigare utförda arbeten på verkstaden lämnas endast ut till fordonets registrerade ägare eller ombud.

Undantag från sekretess

  • Resultat av kontroll får lämnas ut till berörda myndigheter.
  • Om det finns avtal som medger utlämnande till annan
  • Den information som uppdragsgivaren gör allmänt tillgänglig, eller efter överenskommelse mellan denne och kontrollorganet (t.ex. för att besvara klagomål), betraktas all annan information som uppdragsgivarens egendom och ska behandlas som konfidentiell.

Personal inom kontrollorganet har med sin namnteckning intygat att man följer fastställda sekretessbestämmelser och inte för utomstående delger uppgifter om kontrollerade objekt, som kan skada objektets ägare eller brukare.